card

Өвөрхангай  аймгийн Баян-Өндөр сум нь 1924 онд байгуулагдсан, хуучнаар Түшээт хан аймгийн Далай гүний хошуу. Бөмбий, Батхаан, Өвөр зүлэгт, Хар тойром, Бумбат гэсэн  5 багийн  нийт 1064  өрхөд 3814 хүн амьдардаг. Өвөрхангай аймгийн зүүн урд хэсэгт: Улаанбаатар хотоос 320  км, Аймгийн төвөөс 120 км зайд байрладаг. Нийт газар нутгийн хэмжээ 324832.0  га

Өвөрхангай аймгийн Өлзийт, Есөн зүйл, Бүрд, Сант, Төв аймгийн Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумдтай хиллэдэг. Сóìûí íóòàã äýâñãýð íü ãàçàð ç¿éí ìóæëàëûí õóâüä Õàíãàéí óóëàðõàã ìóæèéí ç¿¿í õýñýãò äàëàéí ò¿âøèíýýñ äýýø äóíäàæààð 1500 ìåòð ºíäºð ºðãºãäñºí áýñðýã óóëñòàé õýýðèéí á¿ñýíä õàìðàãäàíà. Ãàäðàãà æèãä áèø, õîéä òàëààðàà óóëàðõàã, äóíä çýðãèéí ºíäºðëºãòýé, óðä òàëäàà ãàäðàãà íü íàìõàâòàð, óõàà òîëãîäîðõîã øèíæòýé. Óóëñ íü øîâõ îðîéòîé, ýãö õàæóóòàé, ýëýãäëýýð ¿¿ññýí õóðäàñ ÷óëóóëàã óóëñûí õàæóóã äóíä õýñýãò íü õ¿ðòýë õó÷èæ, ºðãºí õîðìîé áýë ¿¿ñãýñýí íü îíöëîã þì. Óóë íü á¿õýëäýý ãîâü ìàÿãèéí óóëñàä áàãòàõ áºãººä 1700-2116 ìåòð õîîðîíä õýëáýëçýíý. Õàìãèéí ºíäºð öýã íü íóòãèéí áàðóóí õîéä õýñýãò îðøèõ “Ìîäîí îâîî” äàëàéí ò¿âøíººñ äýýø 2116 ìåòð, õàìãèéí íàì ãàçàð íü íóòãèéí ç¿¿í ºìíºä õýñýãò îðøèõ “Öàéäàì” íóóðûí õºíäèé äàëàéí ò¿âøíººñ äýýø 1459.5 ìåòð. Цаг уурын нөхцөл: Хур тунадастай, цастай хүйтэвтэр өвөлтэй. 1 дүгээр сарын дундаж  температур -21,7  °С 7 дугаар сарын дундаж температур +14,5 °С жилийн дундаж салхины хурд 2,4 м/с жилийн хур тундасны нийлбэр 137,01 мм