Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт