2021 оны жилийн эцсийн мал тооллого

Хүн ам, мал, хашаа, худаг уст цэгийн 2021 оны жилийн эцсийн тооллого 2021 оны 12 дугаар сарын 07-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

# Урьдчилсан байдлаар:

Нийт - 276537 мал тоологдлоо. Үүнд:

Тэмээ - 245

Адуу - 17688

Үхэр - 10656

Хонь - 159880

Ямаа - 88068 байна.