Худаг, усны талаар авч хэрэгжүүлсэн ажил

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  Хар тойром багийн Дэврэх-д 17,809,132 мянган төгрөгний санхүүжилтээр инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг баригдсан. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Зүлэгт багийн Уртын эх газарт 7,799,922 мянган төгрөгний санхүүжилтээр инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худгын засвар хийгдсэн.